وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
انواع خدمات دفاتر الکترونیک قضایی+مدارک مود نیاز دعاوی مالی

ابطال چک,استرداد ثمن معامله,استرداد لاشه چک,الزام به تحویل ملک معوض,الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه,تقسیم مال,تنفیذ وصیت نامه,خدمات الکترونیک قضایی,خدمات دفاتر الکترونیک قضایی,مطالبه اجرت المثل اموال,مطالبه اجور معوقه,مطالبه ارز خارجی,مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل,مطالبه خسارت,مطالبه دیه,مطالبه ما به التفاوت اجاره بها,مطالبه وجه چک,پرداخت حق الوکاله
توضیحت و مدارک مورد نیاز در ادامه مطلب ..

مطالبه چک

چک
در صورت عدم وصول وجه چک از دو طریق کیفری و حقوقی می¬توان دادخواهی نمود:
1- شکایت کیفری "صدور چک بلامحل"
2- دعوی حقوقی " مطاالبه وجه چک"
مدارک و منضمات طرح دعوای مطالبه وجه چک/ صدور چک بلامحل
- تصویر مصدق چک (اجباری)
- گواهی عدم پرداخت صادره از بانک (این گواهی شامل مشخصات چک، مشخصات صاحب چک، مشخصات دارنده چک با مهر و امضای شعبه بانک مربوطه می باشد) (اجباری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)


الزام به تحویل ملک معوض
ملک معوض ملکی است که در مقابل عوض داده می شود، که این عوض معمولاً پول و نشان دهنده ارزش ملک است. عقد مرتبط با دعوای الزام به تحویل ملک معوض عقد بیع می­باشد. نخستین الزامی که به موجب قرارداد بر عهدۀ بایع قرار می‌گیرد تحویل مبیع است. با انعقاد عقد بیع مشتری ملزم به پرداخت ثمن و مالک نیز ملزم به تحویل مبیع می­گردد. بنابراین در صورت عدم تحویل مبیع از سوی بایع، مشتری می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق قرارداد (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.


تقسیم مال

در صورت اختلاف بین مالکان یک مال مشاعی هر یک می­توانند تقاضای تقسیم مال را بنمایند. تقسیم بدین منظور انجام می­شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی از مال به هر مالک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند. اگر مال مشترک قابلیت تقسیم را داشته باشد، از روش افراز استفاده می­شود یعنی به نسبت سهام مالکان تقسیم می­شود و اگر دارای اجزای برابر نباشد، از روش تعدیل استفاده می­شود یعنی کل مال مشاع از حیث قیمت به طور مساوی تقسیم می­شود.
 مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق قرارداد (الزامی)
- تصویر مصدق سند مالکیت (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.


مطالبه دیه

دیه مالی است که به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم به سبب جنایت بر نفس یا عضو داده می­شود. در موارد خطا و شبه عمد دیه تعلق می­گیرد. همچنین در موارد عمد چنانچه تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات به دلایلی مانند: فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات­های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات­های بازدارنده موقوف گردد و نتوان موضوع را از طریق کیفری تعقیب نمود، فرد می­تواند با ارائه دادخواست مطالبه دیه به مراجع حقوقی طرح دعوا کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای مطالبه دیه
- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)*
- تصویر مصدق گزارش مرجع انتظامی (اختیاری)
- تصویر مصدق نظریه پزشکی قانونی (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)
* چنانچه از تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.
- درخواست استعلام
- شهادت شهود و مطلعین
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- شماره پرونده استنادی
- اتیان سوگند
- سایر دلایل و منضمات

ابطال چک

در صورتی که چک، مفقود، سرقت و یا جعل شده باشد صاحب حساب یا صادر کننده چک یا قائم مقام آن­ها می­تواند درخواست ابطال چک را به دادگاه ارائه داده، و به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای ابطال چک

- تصویر مصدق چک (اختیاری)
- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)

مطالبه اجور معوقه

منظور از اجور معوقه مجموع اجاره­بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین موجر و مستأجر می­باشد. مستأجر مکلف است اجاره بهای معین را در موعد مقرر به موجر پرداخت کند و چنانچه در چند ماه پرداخت این اجور به تعویق افتد و موجر موفق به دریافت آن­ها نشود می تواند دادخواست مطالبه اجور معوقه را ارائه نماید. همچنین زمانی که اجرتی در قرارداد تعیین می­شود و طرفین توافق می­کنند که شخصی که عملی را انجام می­دهد یا کالایی را برای شخصی حمل می­کند مستحق اجرت مقرر در قرارداد یا اجرت پیش بینی شده در عرف یا قانون باشد و طرف مقابل این اجور را نپردازد شخصی که مستحق اجرت است می­تواند طی دادخواست تقاضای دریافت اجور معوقه را از متعهد بنماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق قرارداد اجاره (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

مطالبه ارز خارجی

در مبادلات بازرگانی واقتصادی امروز، ارز به معنی پول رایج خارجی است. طبق ماده 62 فانون آیین دادرسی مدنی پول خارجی را می­توان به عنوان خواسته در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و در صورتی که دادگاه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نماید می­بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بوده محکوم نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)*
- تصویر مصدق سند عادی (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
-اتیان سوگند
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهودومطلعین
- درخواست جلب نظرکارشناس
- سایردلایل ومستندات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند. اصل بر آن است که زن و مرد در زیر یک سقف زندگی را بگذرانند و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در صورتی که زوج از تهیه مسکن جداگانه برای همسر خود کوتاهی کند زوجه می­تواند الزام وی را از دادگاه تقاضا نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

تنفیذ وصیت­نامه

هنگامی که متوفی وصیت نامه­ای داشته باشد که وراث حاضر به پذیرش آن نباشند، باید دادخواست تنفیذ وصیت­نامه مطرح کنند. در واقع این دعوایی است که مدعی از دادگاه می­خواهد تا اصالت وصیت­نامه فاقد مشخصات مقرر در قانون امور حسبی را احراز کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق وصیت نامه (الزامی)
- تصویر مصدق گواهی فوت (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
 
استرداد ثمن معامله

هر گاه به دلیلی معامله باطل باشد یا فسخ شود و یا غیر نافذ باشد؛ ثمن معامله باید مسترد شود. معامله وقتی باطل است که طرفین معامله قصد انشای معامله نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت نامشروع معامله باشد. اِعمال حق خیار و یا حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هرطرف یا شخص ثالث ایجاد شده است معامله را فسخ می‌کند. هنگامی معامله غیر نافذ است که از روی اکراه و یا فضولی واقع شده باشد و شخصی که به معامله اکراه شده است و یا مالک اصلی معامله را نپذیرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله
- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری) *
- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)
* چنانچه از تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.
- درخواست استعلام
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
 - معاینه محلی
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهود و مطلعین
- اتیان سوگند
- سایر دلایل و منضمات


استرداد لاشه چک

چنانچه شخصی که چک را صادر کرده است مدعی باشد که چکی که در اختیار دارنده چک است خالی از دین و تعهد بوده و خوانده استحقاق دریافت وجه آن را ندارد می­تواند دعوای استرداد لاشه چک را مطرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد لاشه چک
- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق رسید عادی (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)مطالبه حق­ الوکاله به درخواست وکیل

حق­الوکاله دستمزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند. میزان آن بستگی به توافق طرفین دارد. در صورتی که طرفین نسبت به میزان آن توافق کرده باشند طبق توافق باید پرداخت شود، اما در صورت عدم توافق، میزان آن بر اساس آیین­نامه تعرفه حق­الوکاله، حق­المشاوره و .... مصوب 27/4/ 1385 مشخص می گردد. در صورت عدم پرداخت حق­الوکاله توسط موکل، وکیل می­تواند در صورت توافق در میزان آن، طبق توافق و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه مربوطه دعوی مطالبه حق­الوکاله مطرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر  مصدق قرارداد حق الوکاله (الزامی)
- تصویر مصدق وکالتنامه (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

تقسیم مال

در صورت اختلاف بین مالکان یک مال مشاعی هر یک می­توانند تقاضای تقسیم مال را بنمایند. تقسیم بدین منظور انجام می­شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی از مال به هر مالک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند. اگر مال مشترک قابلیت تقسیم را داشته باشد، از روش افراز استفاده می­شود یعنی به نسبت سهام مالکان تقسیم می­شود و اگر دارای اجزای برابر نباشد، از روش تعدیل استفاده می­شود یعنی کل مال مشاع از حیث قیمت به طور مساوی تقسیم می­شود.
 مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق قرارداد (الزامی)
- تصویر مصدق سند مالکیت (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

مطالبه خسارت

یکی از آثار قرارداد اجرای آن توسط متعهد است به طوری که اگر متعهد در انجام آن تأخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارت وارد بر متعهد­له را جبران کند. متعهد­له می­تواند دعوی حقوقی مطالبه خسارت را هنگامی طرح کند که مدت مقرر برای اجرای حکم تعهد منقضی شود یا متعهد­له اجرای آن را مطالبه کند و متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد یا این که مانعی که در راه اجرای تعهد وجود داشته است عادتاً قابل پیش­بینی باشد و بر اثر عدم انجام تعهد به متعهد­له خسارت وارد شده باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای مطالبه خسارت
- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)*
- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق نظریه کارشناسی (اختیاری)
- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)
* چنانچه از تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.
- درخواست استعلام
- شهادت شهود و مطلعین
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات

پرداخت حق­الوکاله

حق­الوکاله عبارت از مزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند. میزان حق­الوکاله کاملاً بستگی به توافق طرفین دارد، وکیل می­تواند به صورت رایگان وکالت موکل خود را بپذیرد و الزامی به تعیین حق الوکاله نیست. اما اگر حق الوکاله تعیین شد موکل ملزم به پرداخت آن می­باشد که در صورت توافقی بودن، طبق توافق طرفین پرداخت می­گردد اما در صورت عدم توافق میزان آن طبق آیین نامه تعرفه حق­الوکاله، حق­المشاوره و .... مصوب 27/4/ 1385 مشخص می گردد. در صورت عدم پرداخت حق الوکاله از سوی موکل، وکیل می­تواند دعوای پرداخت حق الوکاله را مطرح نماید.
مدارک و منضمات برای طرح دعوای پرداخت حق­الوکاله
- تصویر مصدق وکالتنامه (اجباری)
- تصویر  مصدق قرارداد حق­الوکاله (اختیاری)
- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری) 
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری) 

مطالبه اجرت ­المثل اموال

اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال­الاجاره­ای معین نشده باشد، بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور اجرت­المثل بدهد، خواه استیفای مزبور با اذن مالک یا بدون اذن او باشد. یکی از موارد مطالبه اجرت­المثل غصب است. چون غاصب نه تنها ضامن عین یا بدل مال مغصوب است، بلکه نسبت به منافع آن هم مسئولیت دارد. هر چند که از آن استفاده نکرده باشد. همچنین هنگامی که عقد اجاره، به اتمام رسیده اما مستأجر بدون اجازه موجر به تصرفات خود ادامه می­دهد موجر می­تواند دعوای مطالبه اجرت­المثل اموال که ناشی از تصرفات خارج از قرارداد مستأجر بوده است مطرح نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق سند مالکیت( اختیاری)*
- تصویر مصدق اجاره نامه(اختیاری)
- تصویر مصدق نظریه کارشناسی( اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل  و مستندات

مطالبه ما­به­التفاوت اجاره ­بها

چنانچه موجر خانه­ای را به اجاره دهد و بعد معلوم شود که تنها بخشی از خانه ملک موجر است و دیگران نیز با موجر شریکند، مستأجر می­تواند اجاره را با همان وضع ناخواسته نگاه دارد و به عنوان مابه­التفاوت یا عوض، بخشی از اجاره که باطل بوده است از اجاره­بها بکاهد. همچنین در صورتی که مستأجر میزان اجاره­بهای مقرر در قرارداد یا مورد توافق طرفین را به طور کامل نپردازد موجر نیز می­تواند مابه­التفاوت اجاره­بها را مطالبه کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز:
- تصویر مصدق سند عادی(الزامی)   
- تصویر مصدق دادنامه تعدیل اجاره بهاء (الزامی)   
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.