به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی می‌رساند از تاریخ 24 تیرماه 1396 کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات (تعرفه و دیون دولتی) از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در دفاتر اخذ می‌شوند و پرداخت از طریق اینترنت، عابر بانک و فیش‌های واریزی قابل قبول نیست.
یعنی فقط باید از طریق پوزهای موجود در دفاتر پلیس+10 واریزها انجام شود چه واریزهای ارگانها مثل وزارت کشور و یا ثبت احوال چه واریزهای بابت کارمز دفاتر پلیس+10 حتما سعی کنید کارت شتاب متصل به شبکه شتاب بانکها را به همراه داشته باشید.
منبع epolice.ir