متقاضیان ترخیص وسیله نقلیه می توانند به منظور آگاهی از وضعیت درخواست خود، شماره 12 رقمی قبض را از طریق شماره همراه ثبت شده در دفتر خدمات الکترونیک انتظامی، به سر شماره 1103456789 پیامک نمایند.