خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

یک از مسائلی که جوانان پیگیر هستند گواهینامه موتور سیکلت میباشد.آیا برای گواهینامه موتور سیکلت بسیار جستجو کرده اید؟آیا شرایط دریافت گواهینامه موتور سیکلت را می دانید؟ آیا سن دریافت گواهینامه مونورسیکلت 18 سال است؟

شرایط دریافت گواهینامه موتور سیکلت

  1. سن 18 سال تمام
  2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی:
  3. طی دوره آموزش نظری وعملی
  4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباموتورسیکلت 200سی سی

شرایط رانندگی با موتورهای سنگین و یا با حج 200 سی سی

دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس ازگذشت3سال ازتاریخ صدورگواهینامه موتورسیکلت و رسیدن به سن 23سال تمام می توانندبا موتورسیکلت باحجم بالاتراز200سی سی رانندگی نمایند

۹۹/۱۱/۲۷