خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

برای ابطال شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
تصویر مصدق دادنامه(اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه(اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی(اختیاری)

ابطال و اصلاح شناسنامه در مراکز قضایی

خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.


آیا در ابطال شناسنامه ارائه دادنامه به عنوان دلیل و منضمات برای ثبت دادخواست اجباری است یا اختیاری؟

ارائه این دلیل اختیاری است

در خصوص درخواست ابطال شناسنامه اگر محل اقامت خواهان تهران باشد ولی محل اقامت خوانده شهرستان باشد مبنای صلاحیت بر چه اساسی می باشد؟

مبنای صلاحیت محل اقامت خواهان می باشد.

آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

۹۵/۱۰/۱۱