وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

 ثبت نام و پیگیری و صدور کارت معافیت کفالت هوشمند - انواع معافیت کفالت

کارت کفالت سربازی

معافیت کفالت چیست؟ معافیت کفالت یعنی اینکه شما میتونید با توجه به شرایط : پدربالاتراز 70سال , مادرفاقد همسر,خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند پسر سالم,برادر بیش از 18سال فاقد همسر، فرزند ذکور سالم بالای 18سال فاقد شغل  و فاقد پدر,برادر کمتر از 18 سال تمام (صغیر),پدر بزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت,مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند,فرزند صغیر ,فوت حین خدمت پدر یا برادر ,برادر حین خدمت ... باتوجه به این شرایط درخواست معافیت از خدمت بدید..

پس باما همراه باشید از شرایط و مدارک معافیت کفالت...

درادامه همین مطلب

مدارک ثبت نام کارت معافیت کفالت سربازی در دفاتر پلیس+10

 • تکمیل برگ وضعیت مشمولین برگه شماره 1 دفترچه راهنما
 • برگه معاینه اولیه مشمولینبرگه شماره 2 دفترچه راهنما
 • اصل و تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمول2نسخه
 • یک قطعه عکس رنگی4*3تمام رخ زمینه سفید مشمول علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها
 • اصل و تصیر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مرجع صادرکننده یا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولینی که حین خدمت اقدام می نمایند.
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران
 • تصویر کارت ملی پدر و مادر. 
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول که توسط شخص متقاضی معافیت کفالت برگه شماره 3 به استثناء متقاضیان قانون حمایت از حقوق معلولان
 • برگه تکمیل شده وضعیت مشمول برگه شماره 4

متقاضیان معافیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان(ماده6)می بایست علاوه برمدارک فوق 2مورد ذیل را ارسال نمایند

 • فرم سه برگی تعیین وضعیت معلولیت از سازمان بهزیستی
 • برگ رضایتنامه والدین

انواع معافیت کفالت

 


•  پدر بالای 70سال سن تمام باشد.

 تنها فرزند پسر بالای 18 سال  از پدری که به تشخیص شورای پزشکی  نیازمند به مراقبت و قادر به اداره 

  امور خود نمی باشد نگهداری کند.

 تنها فرزند پسر بالای 18 سال که پدرش فوت نموده و نگهداری و مراقبت مادر را به عهده داشته باشد.

 تنها برادر تنی که می خواهد سرپرستی خواهری که  فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم باشد را بعهده

بگیرد.

 تنها برادر سرپرست برادر بزرگ نیازمند مراقب که فاقدپدر ،همسر وفرزند پسر سالم فاقد شغل باشد.

یگانه سرپرست برادر کمتر از 18سال تمام(صغیر)

تنها نوه پسر بالای 18 سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.

یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند.

مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی  که ازدواج مجدد نکرده است و یا

همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

اگر سرباز درحین خدمت فوت کند یکی از فرزندان ذکور وی می تواند از معافیت استفاده نماید و در صورتی که از فرزندان ذکور خانواده حین خدمت فوت نماید یکی از پسران خانواده می تواند ازمعافیت بهره مند شود.

از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند

تا اتمام خدمت او از عقب انداختن تاریخ اعزام استفاده نماید.

ماده(6)قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا

یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف

می گردد.

شرایط احراز انواع معافیت کفالت

احراز سه شرط ذیل برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است:

1- فرد به سن مشمولیت رسیده باشد(18سال تمام(

2-فرد فاقد غیبت باشد.

3-یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مکفول(پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد درصورتی که شخص دارای برادر بالای 18سال دیگری نیز باشد، فاقد شرایط معافیت است مگر آنکه بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی آن برادر قادر به سرپرستی و مراقب از شخص مکفول نباشد.(درمعافیت پدر بزرگ و مادربزرگ، مکفول فاقد نوه پسر بالای 18سال سالم دیگری باشد(

شرایط احراز انواع معافیت کفالت:

پدربالاتراز 70سال:

 • پدرمشمول بیش از 70سال تمام باشد.

پدر کمتر از 70سال  و نیازمند به مراقبت:

 • پدرمشمول کمتراز 70سال داشته و برابر نظریه شورای پزشکی وظیفه عمومی نیاز به مراقبت داشته باشد.

مادرفاقد همسر:

 • پدر مشمول درقید حیات نباشد.
 • مادرمشمول طلاق قطعی گرفته باشد.
 • مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.

خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند پسر سالم

 • مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال خواهر باشد .
 • خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد .
 • خواهر مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق)باشد.
 • خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.

 برادر بیش از 18سال فاقد همسر، فرزند ذکور سالم بالای 18سال فاقد شغل  و فاقد پدر، که بانظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد:

 • برادرمشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند باشد
 • برادر مشمول(مکفول) به علت بیماری یا نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد.

برادر کمتر از 18 سال تمام (صغیر)

 • برادر مشمول باید فاقد پدر باشد.
 • مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از 18 سال باشد.

 پدر بزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی:

 • پدربزرگ مشمول فرزند نداشته باشد اعم از فرزند ذکور و اناث اگر داشته باشد به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت شناخته شود.
 • پدر بزرگ مشمول برابر نظریه شورای پزشکی وظفه عمومی قادر به اداره امور خود نباشد

 مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند(مادر بزرگ پدری ومادری: (

 • مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد اعم از فرزند ذکور و اناث.
 • همسر مادربزرگ فوت نموده باشد یا اینکه از همسرش طلاق گرفته باشد.

فرزند صغیر

 • همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
 • یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

فوت حین خدمت پدر یا برادر

 • یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
 • یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.

فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج  خدمت )می باشد . به غیر از فوت در وضعیت غیبت ، فرار از خدمت ، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند .

 برادر حین خدمت

 • هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

 

نکات قابل توجه درمعافیت کفالت:

1.مشمولین در حین استفاده از معافیت تحصیلی میتوانند تقاضای معافیت کفالت نمایند.

2.وجود برادر یا برادران بالای 18 سال سالم ، طبق قانون مانع رسیدگی به معافیت کفالت می باشد و مواردی مانند ازدواج، مهاجرت، زندانی بودن برادر یا برادران، ایجاد شرایط معافیت نخواهد کرد.

3.به ادعای کفالت مشمولینی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولین از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.

4.مشمولانی که تقاضای معافیت کفالت نموده و حداکثر ظرف یک ماه برای رسیدگی مراجعه ننمایند، به عنوان انصراف تلقی و برای آنان برگه آماده بخدمت صادر و میبایست بخدمت اعزام گردند.

5.وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد نیست.این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج ازشهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است ومشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.

6.در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده وبنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی فاقد صلاحیت ویا ناتوان برای سرپرستی باشند ومشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.

7.بموجب ماده 6  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشمولانی که  دارای این شرایط باشد با تایید سازمان بهزیستی می توانند درخواست معافیت مذکوررا نمایند. 

یکی از فرزندان پدر یا مادری که هردوی آنها یا یکی از آنها معلول باشد و یا حداقل دونفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متاهل نباشند  .

8.معافیت کفالت مادر فاقد همسر یا مطلقه به صورت موقت سی ماه بوده و  این سی ماه  از تاریخ ثبت طلاق یا تاریخ فوت همسر محاسبه می شود  و در پایان مدت فوق ، در صورت دارا بودن شرایط (مشمول در این مدت، تنها فرزند ذکور بالای هیجده سال خانواده  و مادر فاقد همسر باشد)معافیت موقت به دائم تبدیل خواهد شد.

روند رسیدگی به معافیت کفالت

 • دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) بمنظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) به همراه کلیه مدارک مورد نیاز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال
 • ثبت درخواست درسامانه توسط وظیفه عمومی
 • بررسی اطلاعات توسط وظیفه عمومی
 • استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمرکز از سوی وظیفه عمومی (ویژه تهران بزرگ(
 • مراجعه مشمول به وظیفه عمومی رسیدگی کننده جهت دریافت نامه استعلام ازثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول5روزپس ازثبت اولیه درخواست دردفاترپلیس10+
 • ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور درهیئت رسیدگی درصورت احراز شرایط معافیت 
 • برگزاری جلسه هیئت رسیدگی بدوی درصورتی که شخص دربررسی های اولیه حائز شرایط معافیت تشخیص داده شود.

· درصورتی که شخص معاف دائم شناخته شود از کارت معافیت برخوردارشده و درصورتی که سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال می گردد

مطالب مرتبط: جزئیات معافیت کفالت پدر و مادر برای معافیت از سربازی

منابع: vazifeh.police.ir