وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

شخیص هویت پلیس +10x تشخیص هویت پلیس+10x تصویض و صدور کارت سوخت پلیس+10x تعویض و صدور کارت معافیت سربازی پلیس+10x تعویض و صدور گذرنامه پلیس+10x تعویض و صدور گواهینامه پلیس+10x تعویض گذرنامهx خلافی خودرو پلیس +10x سربازی پلیس +10x صدور اجرائیات پلیس +10x صدور المثنی گذرنامهx صدور عدم خلافی خودروx مالکین خودرو پلیس+10x مجوز اماکن پلیس +10x معافیت تحصیلی پلیس+10x نظام وظیفه پلیس+10x کارت معافیت هوشمندx کارت هوشمند سوختx گواهی عدم سوء پیشینهx یارانه پلیس+10x

اکنون بیش از 15 خدمت متنوع به متقاضیان ارایه می شود که عبارتند از..

اجرائیات (1)

ثبت معافیت تحصیلی

تعویض گواهینامه (1)

ثبت تغییر آدرس مشمولان

گذرنامه (1)

تمدید مشمولان اعزامی

اماکن

تعویض کارت معافیت

کارت سوخت (2)

خدمات به سرپرستان خانواده (5)

تشخیص هویت (3)

تغییر آدرس مالکین خودرو

رسیدگی غیر حضوری

صدور استعلام ثبت احوال

نظام وظیفه (4)

گواهی عدم سوء پیشینه