وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

مدارک و موارد معافیتها و مدارک موردنیاز به ترتیب:


1-مدارک مورد نیاز برای معافیت فرزند جانباز بالای 25%,

2-مدارک مورد نیاز برای معافیت پرسنل نظامی بازخرید,

3-مدارک مورد نیاز برای معافیت بهزیستی خانواده دارای فرزند معلول جسمی یا ذهنی (ماده9)

4-مدارک مورد نیاز برای معافیت کمیته امداد امام خمینی(ره)

5-مدارک مورد نیاز برای معافیت بیش از 30ماه حضور پدر،مادر در جبهه

6-مدارک مورد نیاز برای معافیت تلفیق جانبازی و سابقه حضور در جبهه

7-مدارک مورد نیاز برای معافیت بستگان شهدا،اسرا،آزادگان و جانبازان

8-مدارک مورد نیاز برای معافیت عفو رهبری

9-مدارک مورد نیاز برای معافیت متعهدین آموزش و پرورش

10-مدارک مورد نیاز برای معافیت فوت برادر یا فرزند سرباز حین خدمت

در ادامه مطلب


1-مدارک مورد نیاز برای معافیت فرزند جانباز بالای 25%


1. تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2. تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3. کپی کارت ملی

4. دو عکس 2*3 زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات اسلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

5. کپی گواهی تحصیلی

6. تکمیل برگه واکسیناسیون (موجود در دفترچه راهنما)

7. اصل معرفی نامه از سازمان مربوطه (جدول بندی شده ممهوربه عکس و امضاء معتبر)

8. گواهی ابطال فرد قبلی

9. برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

10. تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما

11. تعیین آخرین وضعیت برادر(برادران) مشمول که سن 18 سال یا بالاتر می باشد. (ارایه کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل)

12. پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

2-مدارک مورد نیاز برای معافیت پرسنل نظامی بازخرید


1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- ذو قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات سلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی

6- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

7- اصل معرفی نامه با مهر یگان خدمتی (باقید تاریخ استخدام، نیل به درجه و نیز تاریخ بازخریدی)

8- حکم کارگزینی ممهور به مهر معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی .

9- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

3-مدارک مورد نیاز برای معافیت بهزیستی خانواده دارای فرزند معلول جسمی یا ذهنی (ماده9)


1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات اسلامی مشمول (2قطعه) علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی

6- تکمیل برگه واکسیناسیون (موجود در دفترچه راهنما)

7- اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی(گواهی شماره 9یا 10) جدول بندی شده ممهور به عکس و امضاءمعتبر

8- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

9- تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما

10- تعیین آخرین وضعیت برادر(برادران) مشمول که به سن 18سال یا بالاتر می باشد.(ارایه کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل)

11- گواهی فوت برادر

12 - پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

4-مدارک مورد نیاز برای معافیت کمیته امداد امام خمینی(ره)

1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- دو قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات سلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی

6- تکمیل برگه واکسیناسیون (در دفترچه راهنما موجود است)

7- اصل معرفی نامه از کمیته امداد(ره) فرم جدول بندی شده ممهور به عکس و امضاءمعتبر

8- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

9- تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما (تعهدنامه طی دوره آموزش رزم مقدماتی)

10- تعیین آخرین وضعیت برادر(برادران) مشمول که سن 18سال یا بالاتر می باشد و ارایه کارت پایان خدمت یا معافیت و یا اشتغال به تحصیل

11- در صورتیکه برادر مشمول فوت نموده ، گواهی فوت برادر

12- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

5-مدارک مورد نیاز برای معافیت بیش از 30ماه حضور پدر،مادر در جبهه

1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- دو قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات سلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی

6- تکمیل برگه واکسیناسیون (موجود در دفترچه راهنما)

7- تصویر از تمام صفحات شناسنامه پدر و تصویرصفحه اول شناسنامه برادر

8- اصل معرفی نامه از سازمان مربوطه(جدول بندی شده ممهور به عکس و امضاءمعتبر )

9- گواهی ابطال فرد قبلی

10- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

11- تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما

12- تعیین آخرین وضعیت برادر(برادران) مشمول که سن 18سال یا بالاتر می باشد(ارایه کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل)

13- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

6-مدارک مورد نیاز برای معافیت تلفیق جانبازی و سابقه حضور در جبهه


1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- دو قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات سلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی

6- تکمیل برگه واکسیناسیون (موجود در دفترچه راهنما)

7- تصویر از تمام صفحات شناسنامه پدر و تصویرصفحه اول شناسنامه برادر

8- اصل گواهی از سازمان مربوطه مبنی بر اینکه تلفیق جانبازی و سابقه حضور در جبهه برابر40ماه حضور در جبهه باشد. (جدول بندی شده ممهور به عکس و امضاءمعتبر )

9- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

10- تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما

11- تعیین آخرین وضعیت برادر(برادران) مشمول که سن 18سال یا بالاتر می باشد.(اریاه کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل)

12- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

 7-مدارک مورد نیاز برای معافیت بستگان شهدا،اسرا،آزادگان و جانبازان

1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- ذو قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات سلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- تکمیل برگه واکسیناسیون (موجود در دفترچه راهنما)

5- استعلام سنوات ماقبل سال 1364

6- اصل گواهی صادره از بنیاد شهید و امورایثارگران (گواهی جدول بندی شده با مهر و امضاءمعتبر )

7- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 دفترچه راهنما)

8- تاییدیه کمیسیون پزشکی مبنی بر اینکه برادر به تنهایی قادر به مراقبت از خود نمی باشد(مختص برادر جانباز)

9- تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما

10- تعیین آخرین وضعیت برادر(برادران) مشمول که به سن 18سال یا بالاتر می باشد (با ارایه کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل)

11- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.


8-مدارک مورد نیاز برای معافیت عفو رهبری


1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول

3- دو قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات اسلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی (برای مدارک تحصیلی خارج کشور فرم ارزشیابی شده توسط وزارت علوم یا مترجمین رسمی قضایی)

توجه: در صورت بی‌سواد بودن ارایه نامه از نهضت سوادآموزی نیاز است.

6- تکمیل برگه واکسیناسیون (موجود در دفترچه راهنما)

7- وکالت نامه وکیل برای مشمولان مقیم خارج کشور و کپی شناسنامه عکس دار وکیل

8- تکمیل برگه شماره 8 دفترچه راهنما

9- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره 2 موجود در دفترچه راهنما)

10- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

9-مدارک مورد نیاز برای معافیت متعهدین آموزش و پرورش


1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- کپی صفحه اول و توضیحات شناسنامه عکس دار مشمول.

3- کپی کارت ملی

4- دو (2) قطعه عکس2*3زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات اسلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

5- کپی گواهی تحصیلی

7- اصل معرفی نامه از سازمان مربوطه باقید تاریخ شروع و پایان تعهد با مهر آموزش و پرورش

7- نامه کفایت از آموزش یا طی دوره آموزش نظامی با مهر سپاه (نامه بسیج مورد قبول نمی باشد)

8- حکم کارگزینی با مهرکارگزینی

9- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

10-مدارک مورد نیاز برای معافیت فوت برادر یا فرزند سرباز حین خدمت


1- تهیه دفترچه راهنمای وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و تکمیل فرم‌های مربوطه

2- تصویر(کپی) تمام صفحات شناسنامه و صفحه توضیحات مشمول و اعضای خانواده(برادران و خواهران تنی و ناتنی)

3- دو (2) عکس 2*3 زمینه روشن رنگی و تمام رخ و مطابق با شئونات اسلامی مشمول علاوه بر عکسهای الصاقی به برگه ها

4- کپی کارت ملی

5- کپی گواهی تحصیلی و یا گواهی فراغت یا اشتغال به تحصیل مشمول

6- تصویر از تمام صفحات شناسنامه پدر

7- تکمیل فرم واکسیناسیون موجود در دفترچه راهنما

8- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص (برگ شماره2 دفترچه راهنما)

9- تاییدیه کمیسیون پزشکی (با مهر کمیسیون)مبنی بر اینکه مشمول حین خدمت فوت کرده است.

10- پرداخت قبوض بر اساس دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی.

توجه: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبلغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

منبع:EPOLICE.IR