وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

به راهنمای مراحل و قوانین پلاک و شماره گذاری خودرو خوشامدید.

در این بخش از سایت با موضوعاتی همچون : خدمات بدوشماره گذاری,خدمات بعدازشماره گذاری,دانستنیهای شماره گذاری,آدرس مراکزتعویض پلاک,شرایط ومدارک احرازسکونت آشنا خواهید شد.

پلاک و شماره گذاری خودرو

به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

خدمات بدوشماره گذاری وسایل نقلیه

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی,
شماره گذاری وسایل نقلیه مزایده ای,
شماره گذاری خودروگذرموقت,
شماره گذاری خودروتاریخی,
شماره گذاری خودروهای جانبازان ومعلولین,

http://up.eltconferenceili.ir/view/252767/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.png

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

 1. حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها
 2. ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکتهای مجازواردشده اند
 3. ارائه اسنادگمرکی(پروانه گمرکی یاگواهی نامه گمرکی)
 4. پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)
 5. بیمه شخص ثالث
 6. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 7. ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 8. ارائه مدارک احرازسکونت

شماره گذاری وسایل نقلیه مزایده ای

 1. قرارنگرفتن درسن فرسودگی
 2. کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار
 3. ارائه بیمه نامه شخص ثالث
 4. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 5. پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)
 6. ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 7. ارائه مدارک احرازسکونت
 8. ارائه سندفروش کارخانه جهت خودروهای تولیدداخل واسنادگمرکی برای خودروهای وارداتی درصورت نداشتن سابقه شماره گذاری

شماره گذاری خودروگذرموقت

 1. مراجعه مالک به نزدیکترین محل شماره گذاری به گمرک ترخیص کننده به همراه خودروجهت بازدیدوسیله نقلیه
 2. ارائه معرفی نامه ازگمرک ترخیص کننده بامهربرجسته
 3. ارائه پروانه سبزگمرکی یاکارانه دوپاساژ
 4. ارائه مدرک احرازهویت(شناسنامه برحسب موردوکارت ملی یاگذرنامه معتبر)
 5. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 6. پرداخت مالیات برابرتعرفه

شماره گذاری خودروتاریخی

 1. حضورمالک یانماینده قانونی وی درمرکزشماره گذاری واقع درشهرک آزمایش
 2. ارائه اصل سندفروش کارخانه سازنده(تولیدداخل)
 3. درخصوص وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذاسنادگمرکی درزمان شماره گذاری؛ثبت مشخصات فنی وسیله نقلیه واحرازهویت مالک درسامانه شماره گذاری کافی به مقصودمی باشد
 4. ارائه اصل سندمالکیت خودروکه قبلاًتوسط ناجاصادرشده است
 5. درصورت مفقودشدن سندمالکیت درج یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشارمبنی برمفقودشدن سندوتعهدمبنی برعودت سنددرصورت یافت شدن
 6. ارائه مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 7. ارائه مدارک احرازمحل سکونت مالک
 8. ارائه برگ عدم خلافی
 9. ارائه اصل برگ معاینه فنی معتبرمتناسب باضوابط فنی زمان تولیدخودرو
 10. ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 11. ارائه اصل فرم تکمیل شده شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی که به تاییدکارشناسان عضوکارگروه مستقردرکانون جهانگردی رسیده است

توجه ! مالکین می بایست قبل ازمراجعه به مرکزشماره گذاری ناجا؛جهت تشکیل وتکمیل فرمهای مربوطه به کانون جهانگردی وایرانگردی مراجعه نمایند.

شماره گذاری خودروهای جانبازان ومعلولین

 1. ارائه اصل کارت معتبرجانبازی(50درصدبه بالا)وکارت معلولیت کامپیوتری(بادرجه متوسط؛شدید؛خیلی شدید)
 2. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 3. ارائه معرفی نامه وفرم تعهدازسازمان بهزیستی وتکمیل آن توسط فردمعلول یانماینده معرفی شده توسط سازمان بهزیستی
 4. اصل سندمالکیت بنام جانبازیامعلول ویاانتقال خودروسواری بنام وی به استثناءمعلولین ذهنی
 5. ارائه مفاصاحساب دیون دولتی(جهت خودروهای وارداتی)
 6. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 7. ارائه اصل سندگمرکی وپروانه گمرکی درخصوص خودروهای وارداتی
 8. مثبوت بودن مشخصات جانبازیامعلول توسط مرکزفاواپلیس راهورناجادرسامانه شماره گذاری برابراعلام بنیادایثارگران یااداره بهزیستی

توجه ! به معلولین ذهنی پلاک اختصاص داده نمی شود.لذامعرفی پدریامادرفردمعلول توسط بهزیستی جهت اخذپلاک الزامی است.

خدمات بعدازشماره گذاری وسایل نقلیه

تعویض پلاک ونقل وانتقال وسایل نقلیه,
اخذکارت المثنی,
اخذسندمالکیت المثنی,
دریافت خدمات برای پلاک های مفقودی,
دریافت خدمات مربوط به پلاک های آسیب دیده,
دریافت خدمات مربوط به تغییررنگ ویاتعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه,
اسقاط خودرو,

تعویض پلاک ونقل وانتقال وسایل نقلیه

 1. اصل سندفروش کارخانه سازنده(تولیدداخل)
 2. اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه
 3. اصل سندمالکیت وسیله نقلیه که توسط ناجاصادرشده است
 4. اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی متعاملین یانمایندگان قانونی آنها
 5. حضورفروشنده وخریداریانماینده قانونی آنها
 6. ارائه برگ عدم خلافی
 7. ارائه اصل فیش پرداخت بهای پلاک براساس تعرفه
 8. مدارک احرازسکونت خریدار

اخذکارت المثنی

 1. حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه وسندخودروصادره ازناجادرمرکزتعویض پلاک
 2. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 3. ارائه برگ عدم خلافی
 4. تکمیل فرم اطلاع ازعواقب کشف فسادوعودت آن درصورت یافت شدن
 5. پرداخت وجه مربوطه برابرتعرفه جهت صدورکارت المثنی

اخذسندمالکیت المثنی

 1. ارائه یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشارمبنی برمفقودی یاسرقت شدن سندمالکیت وگذشت بیش از 10 روزازتاریخ نشرآگهی
 2. تکمیل فرم اطلاع ازعواقب کشف فسادوعودت آن درصورت یافت شدن
 3. حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه درمرکزتعویض پلاک
 4. ارائه برگ عدم خلافی
 5. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)

دریافت خدمات برای پلاک های مفقودی ویاسرقت شده

 1. حضورمالک به همراه وسیله نقلیه درمرکزتعویض پلاک
 2. ارائه اصل اسنادخودرو(کارت-سندمالکیت)
 3. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 4. ارائه مدارک احرازمحل سکونت مالک
 5. ارائه برگ عدم خلافی
 6. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه

دریافت خدمات مربوط به پلاک های آسیب دیده

 1. حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه وسیله نقلیه درمرکزتعویض پلاک
 2. ارائه اصل اسنادخودرو(کارت-سندمالکیت)
 3. ارائه پلاک آسیب دیده
 4. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 5. ارائه مدارک احرازمحل سکونت مالک
 6. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 7. ارائه برگ عدم خلافی

دریافت خدمات مربوط به تغییررنگ ویاتعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه(موتور-شاسی-اطاق)

 1. مراجعه مالک یانماینده قانونی وی به همراه مدارک وسیله نقلیه به مراکزتعویض پلاک جهت اخذمجوزتعویض قطعه یاتغییررنگ
 2. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 3. ارائه مدارک احرازمحل سکونت مالک
 4. بازدیدخودروتوسط کارشناس وصدورمجوزبرای تعویض قطعه درصورت داشتن اصالت خودروتوسط مدیرفنی مرکزتعویض پلاک
 5. خریدقطعه موردنظربافاکتورمعتبرکارخانه یااصل پروانه گمرکی وارائه آن به مرکزتعویض پلاک
 6. بازدیدمجددخودرودرمراکزتعویض پلاک پس ازتعویض قطعه یاتغییررنگ وثبت آن درسامانه شماره گذاری پس ازطی مراحل مربوطه(استعلام ازکارخانه وحک موتورو...)

اسقاط خودرو

اوراق باتقاضای شخص(بدون استفاده ازمزایای دولتی)
اوراق برای استفاده ازتسهیلات دولتی

اوراق باتقاضای شخص(بدون استفاده ازمزایای دولتی)

 1. تقاضای شخص مالک یانماینده قانونی وی
 2. ارائه اصل اسنادخودرو(کارت-سندمالکیت)
 3. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 4. ارائه برگ عدم خلافی

اوراق برای استفاده ازتسهیلات دولتی

 1. ثبت نام درسایت ستادحمل ونقل وسوخت کشور
 2. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 3. ارائه اصل اسنادخودرو(کارت-سندمالکیت)
 4. ارائه برگ عدم خلافی

دانستنیهای شماره گذاری

 • ماده30(قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)-تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور؛شاسی؛اتاق ونیزرنگ ،بدون مجوزراهنمایی ورانندگی ممنوع است.درصورتی که مالک بدون اخذمجوزاقدام به تعویض مواردفوق نمایدبنابه تشخیص واحدرسیدگی به اعتراضات ملزم به پرداخت جریمه(یک چهارم تایک هشتم)قیمت قطعه ویارنگ تغییریافته خواهدشدکه درصورت عدم کشف فسادقطعه تعویض شده خودرونسبت به اصلاح سنددرمراکزتعویض پلاک اقدام لازم به عمل می آید.
 • اتاق جدیدتعویضی بایستی نووازلحاظ سیستم وتیپ بااتاق قبلی مطابقت داشته باشد.
 • تغییررنگ به رنگ دلخواه بجزرنگ خودروهای نیروهای مسلح وتاکسی باحفظ زیررنگ درنقاط اصلی پس ازاخذمجوزبلامانع است.
 • موتورجدیدبایستی نوباشدورعایت برابری تعدادسیلندرونوع سوخت درآن لحاظ گردد.
 • محل حک شماره موتور،اتاق یاشاسی جدیدنبایستی سنگ خورده باشد.
 • استفاده ازنیمه های اتاق خودروهای تصادفی ویانوواتصال دونیمه به یکدیگرموجب کاهش استحکام وپیوستگی بدنه اتاق شده وممنوع می باشد.
 • پلاک جانبازی یامعلولین فقط به وسایل نقلیه ازنوع سواری اختصاص داده می شود.
 • پلاکهای تاریخی به 3 دسته ازخودروهاتعلق می گیرد:
  1. خودروهای نفیس(خودروهایی که بیش از 50 سال ازتولیدآن گذشته باشد)
  2. خودروهای قدیمی(خودروهایی که بیش از 25 سال ازتولیدآن گذشته وازلحاظ طراحی ومهندسی ساخت ویاکاربری بی نظیرباشد)
  3. خودروهای ویژه(خودروهایی که متعلق به شخصیت های تاریخی،علمی،فرهنگی کشورویابازگوکننده رویدادتاریخی باشد)
 • ترددخودروهای دارای پلاک تاریخی درسطح معابرعمومی ممنوع می باشدمگرباصدورمجوزکتبی که ازطرف پلیس راهورناجابرای شرکت درمراسم خاص ،نظیرشرکت درنمایشگاه ها،نمایش ها،رژه های ویژه وملی،مسابقات وهمایشهای بین المللی و...حسب موردباقیدتاریخ ومسیرتردد.
 • اسقاط نمودن خودروهای تاریخی ممنوع می باشد.لکن چنانچه درصورت بروزهرگونه حادثه غیرمترقبه،ازحیث انتفاع خارج گرددباموافقت نامه کتبی ازپلیس راهورناجاودبیرخانه کارگروه انجام می گردد
 • بکارگیری وترددخودروهاباپلاک تاریخی تحت عنوان ماشین عروس ،ماشین تشریفات و...ممنوع می باشد
 • راننده خودروی دارای پلاک گذرموقت الزاماًبایستی شخص ذکرشده دراسنادومدارک باشد
 • واگذاری خودروهای گذرموقت یااجاره دادن آنهابه غیرممنوع می باشد
 • قبل ازهرگونه واگذاری وسایل نقلیه حضورمتعاملین درمراکزتعویض پلاک الزامی می باشد
 • سن فرسودگی انواع کامیونت ،کامیون وکشنده 25سال - سواری پلاک شخصی (مالکیت شخصی) 20سال - مینی بوس ،اتوبوس برون شهری ،وانت وسواری باپلاک دولتی 15سال - سواری تاکسی ،اتوبوس شهری وموتورسیکلت 10سال می باشد.
 • تبدیل یاتغییرنوع کاربری وسایل نقلیه باربری ازجمله :کامیون(اتاق دار،لبه دار،تیغه دار،کفی،سقف دار،یخچال دار،تانکرباری مخزنی و...)وکامیون(میکسر،بونکر،کمپرسی)درداخل هرگروه به یکدیگربارعایت ضوابط فنی واستانداردهای ملی بلامانع می باشدلیکن هرگونه تغییرمانندافزایش یاکاهش طول شاسی ،تعدادمحوریاچرخ،تغییرمحل محورهاوافزایش ظرفیت انواع کامیونهاوکامیونتهااکیداًممنوع می باشد
 • کلیه فرایندتغییرنوع کاربری صرفاًدرمراکزشماره گذاری مرکزاستانهاصورت می پذیرد
 • ورودکامیون واتوبوس وشاسی های متحرک نو(کارنکرده که ازسال ساخت آنهابیشتراز 2 سال سپری شده باشدممنوع است
 • ورودانواع خودروهای سواری که ازتاریخ تولیدآنهابیش ازیک سال گذشته باشدممنوع است

آدرس مراکزتعویض پلاک خودرودرمناطق مختلف تهران بزرگ

نام مرکز آدرس تلفن
میثم کیلومتر17جاده مخصوص کرج-خ داروپخش-خ روزدارو 44991856 و 11-44986000
خاوران کیلومتر10جاده خاوران بعدازسه راه خاورشهر 35044121 و 33851332
الغدیر یافت آباد ؛بلوارالغدیرخیابان حسینی 66133693
اتحاد تهرانپارس ؛حکیمیه خ اتحاد؛ اتحاد5 7791212 و 77393030 و 77124358
چیتگر کیلومتر 12 بزرگراه شهیدلشگری(جاده مخصوص تهران کرج) 44901929
یادگارامام «ویژه موتورسیکلت» اتوبان یادگارامام(ره)خ زنجان شمالی جنب ستادترخیص خودرو 66256729 - 66554622 - 66516818
خلیج فارس «ویژه موتورسیکلت» کیلومتر7جاده قدیم کرج؛خ خلیج بلواررهنما 66209743 و 66260262

شرایط ومدارک احرازسکونت

 1. ارائه سندمالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس مربوطه باشد
 2. ارائه سنداجاره منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه باکدرهگیری وتائیدیه ازسامانه املاک ومستغلات کشور
 3. ارائه جوازکسب معتبربنام مالک به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس محل سکونت خریدارباشد
 4. ارائه سندمالکیت واحدمسکونی بنام همسرمالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس مربوطه باشد
 5. درصورت ادعای سکونت مالک درمنزل والدین ارائه سند(استیجاری-ملکی)بنام پدریامادربرابربند1و2
 6. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان باذکرآدرس محل سکونت والدین که به تائیدآموزش وپرورش منطقه رسیده باشد
 7. دفترچه بیمه تامین اجتماعی معتبرمربوط به شهرستان محل اخذکدپلاک
 8. اصل فیش آب ،برق یاگازبه تاریخ روزوبه نام متقاضی(بعنوان مدارک تکمیلی)
 9. تائیدیه معتبرممهوربه مهرشورای محل/روستامطابق محل صدورشناسنامه
 10. فروشنامه منزل مسکونی مربوط به زمینهای اوقافی ،روستایی که به تاییدشورای اسلامی محل رسیده باشد.
 11. نامه های رسمی ازادارات عشایروامورروستائی سازمان جهادکشاورزی(عشایر)
 12. ارائه معرفی نامه ازاداره محل خدمت(ویژه کارکنان دولت ونیروهای مسلح)باذکرآدرس محل سکونت کارکنان مذکوروتائیدتوسط واحدمربوطه
 13. درخصوص سازمانها؛کارخانجات؛شرکتهابراساس اساسنامه وروزنامه های رسمی که حداکثردوسال ازتاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشدوهمچنین براساس شهرستان محل ثبت شرکت باذکرآدرس دقیق محل فعالیت
 14. دررابطه باسازمانها؛کارخانجات وشرکتهاکه دارای شعبه ویادفاتردرسایرشهرستانها(بغیرازشهری که سازمان؛کارخانه یاشرکت درآنجابه ثبت رسیده )می باشندبایستی براساس مندرجات اساسنامه وروزنامه رسمی آنهاباذکرآدرس دقیق محل شعبه پس ازتائیدتوسط اداره ثبت شرکتهای شهرموردنظراقدام می گردد

یادآوری ! صرف داشتن آدرس درسامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی براحرازمحل سکونت مالک نمی باشد.

منبع :rahvar120.ir