وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

برای استعلام خلافی خودروی خود بصورت آنلاین و پرداخت اینترنتی به موارد زیر توجه داشته باشید:

استعلام خلافی بصورت آنلاین

 1. محتویات این بخش ازسایت استعلام خلافی آفلاین بوده وبه هیچ وجه به بانک اطلاعاتی پلیس راهورمتصل نمی باشد و یک نسخه بروزرسانی شده با تاریخ مندرج ، از سایت اجرائیات پلیس راهور می باشد .
 2. بدلیل حجم بالای داده هاوعدم ارتباط آنلاین به بانک اصلی ،درحال حاضربهنگام رسانی اطلاعات بصورت هفتگی مصوب واجراگردیده است.
 3. به استناد قانون جرائم رایانه ای باسوءاستفاده کنندگان ،متخلفین ومزاحمین سایبری برخوردقانونی خواهدشد.
 4. بعد از استعلام میزان تخلفات می توانید از طریق ارتباط با درگاه بانک ملی و با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت اقدام به پرداخت مبلغ جرائم خود نمائید .
 5. در صورت پرداخت مبلغ جرائم از طریق این سایت اطلاعات با تاخیر 72 ساعت در سامانه مرکزی پلیس راهور درج خواهد شد که در بروزرسانی بعدی اطلاعات تخلفات سایت قابل رویت خواهد بود .

سایت در ادامه مطلب ....

برای استعلام خلافی خودروی خود بصورت آنلاین به سایت زیر مراجعه کنید

روی بنر کلیک نمایید

(توجه: حتما به تاریخ بروز رسانی سایت پلیس راهور که در سایت مندرج شده توجه نمایید!)

1.

استعلام خلافی

2.

جهت پرداخت اینترنتی بعد از استعلام کلیک نمایید.کلیات:

استعلام میزان تخلفات رانندگی

الف - حضوری

مراجعه به یکی ازدفاترپلیس10+وارائه کارت شناسایی وسیله نقلیه جهت دریافت صورت وضعیت جرایم رانندگی
مدارک لازم : کارت شناسایی وسیله نقلیه

ب - غیرحضوری

  1. ارسال VIN

ارسال (وی آی ان)وسیله نقلیه ازطریق پیامک به شماره 1101202020 ودرصورت افزودن ستاره به انتهای آن شناسه قبض وپرداخت نیز اعلام می شودکه می توان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی مربوطه اقدام نمود

 1. ارسال پیامک بافرمت: *8رقم کناربارکدمندرج درپشت کارت وسیله نقلیه# به شماره 1101202020
 2. تماس باشماره تلفن 88288888
 3. لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی موجوددرهمین سایت

تذکر:

VINشماره17رقمی است که برروی کارت خودروبه صورت عمودی وبرروی سندمالکیت خودروبه صورت افقی درج شده است.

فرایندپرداخت واعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389

درصورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال10.000.000برسد،پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب رابه مالک خودرواعلام وچنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ ابلاغ ،مالک خودرونسبت به پرداخت جریمه یااعتراض به واحدمندرج درماده5این قانون اقدام ننماید ،راهنمایی ورانندگی مکلف به توقیف خودروتاپرداخت جریمه می باشد.درصورت اعتراض ،واحدمزبورموظف است درخصوص این مواردظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری

مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +10مراجعه وپس ازاخذصورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری

پس ازدریافت شناسه قیض وشناسه پرداخت به یکی ازروشهای عنوان شده بالانسبت به پرداخت آن ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه 12 خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری 112
منطقه 21 تهرانسر،انتهای بلواریاس،بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان

درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم

 1. اصل کارت شناسایی واصل سندمالکیت خودرو
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

تذکر:

 • واحدرسیدگی حداکثربه مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.
 • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
 • ازپذیرش درخواست شرکتها وسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.
 • به استنادماده5قانون مذکوررای صادره توسط واحدرسیدگی قطعی است.

استعلام وضعیت نمره های منفی گواهینامه

ارسال شماره گواهینامه ازطریق پیامک به شماره 1101202020

رسیدگی به اعتراض نمره های منفی تخلفات رانندگی

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
 2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل
 3. کارشناس واحداجرائیات پس ازانطباق مدارک مثبته معترض نسبت به رسیدگی اعتراض اقدام ونتیجه رادرحداقل زمان ممکن به معترض ابلاغ می نماید.

مدارک لازم:

 • اصل گواهینامه رانندگی
 • تکمیل فرم درخواست
 • قولنامه،وکالتنامه یاهرسندقانونی که بیانگرفروش وسیله نقلیه باشد
 • هرگونه سندیامدرک جهت اثبات دلیل

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

الف - رسیدگی به قبض جریمه

  1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
  2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل

توضیح : مهلت مقررعبارت است ازشصت روزازتاریخ مندرج درقبض جریمه یاتاریخ ابلاغ شده درقبض جریمه ای که به اطلاع متخلف می رسد.

 1. درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودرومرتکب تخلف شده ومعترض می باشد؛حضوروی الزامی است.
 2. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصرار بررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به واحداجرائیات اعلام نمایدتابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی شود
 3. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند1به واحدرسیدگی مراجعه نماید
 4. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ،شماره پیگیری مکفی است
 5. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای درقالب فرم مربوطه اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید

مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 • کارت شناسائی راننده متخلف(درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودروراننده باشد)

ب - رسیدگی به صورت وضعیت جرایم وتخلفات رانندگی

  1. مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاترپلیس+10،اخذصورت وضعیت،تکمیل فرم درخواستدرصورت اعتراض تحویل آن به کاربراجرائیات دفاتر،پرداخت هزینه مربوطه مطابق فرم الف

تذکر :
درخواستهایی که قبلارسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد.
صورت وضعیتهای شکایت دارپذیرش نشده ومی بایست به نزدیکترین واحداجرائیات مراجعه نمایند.
ازپذیرش درخواست شرکتهاوسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.

 1. زمان رسیدگی غیرحضوری درهیاتهادرساعت اداری وازساعت 7الی 14 می باشدوبعدازساعت مقررسامانه غیرفعال می گردد.
 2. نتیجه رسیدگی الترونیکی وغیرحضوری حداکثربعداز24ساعت وازطریق پیامک باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شرکت پژوهش وتوسعه ناجی به متقاضی ابلاغ می گردد.
 3. درصورتیکه متقاضی فاقدتلفن همراه برای دریافت پاسخ باشدمی تواندبه دفاترخدمات الکترونیک مراجعه وباارائه شماره پیگیری مندرج دررسیدپذیرش،پاسخ خواسته خودرادریافت نماید.
 4. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصراربررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به کاربردفتراعلام نماید
 5. کاربردفترپلیس+10مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسیدگی ثبت وباارائه معرفی نامه،معترض رابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی نماید
 6. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی مراتب به صورت سیستمی به کارتابل واحدرسیدگی ارجاع می شود.
 7. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند1به واحدرسیدگی مراجعه نماید.
 8. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ارائه شماره پیگیری مکفی است.
 9. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.

مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه 1 چهارراه لشکرک،بلواراوشان جنب بیمارستان 505ارتش
منطقه 10 نواب،نبش محبوب مجاز
منطقه 12 خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری112
منطقه 14 شهیدمحلاتی،نبردشمالی،بعدازپاسدارگمنام،ابتدای خیابان قیام،انتهای کوی شهیدابراهیم بیدی
منطقه 16 میدان بهمن،اول تندگویان
منطقه 20 شهرری،خیابان24متری رازی،انتهای کریمی شیرازی یااستخرسابق،بعدازفروشگاه رفاه شهرداری منطقه 5
منطقه 21 تهرانسر،انتهای بلواریاس،بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان