وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
شرایط و مدارک اخذ پلاک المثنی

راهنمای کلی شرایط و مدارک اخذ پلاک المثنی خودرو
۱- ارایه گواهی از آگاهی
۲- ارایه سند مالکیت کارت مشخصات و شناسنامه خودرو
۳- ارایه گواهی عدم خلاف از واحد اجرائیات
۴- ارایه بیمه نامه معتبر شخص ثالث
۵- ارایه مفاصا حساب عوارض شهرداری
۶- بازدید وسیله نقلیه توسط کارشناس عالی تصادفات و امور فنی
توضیح : هرگاه کارت مشخصات یا پلاک اتومبیل مفقود یا ضایع گردد مالک وسیله نقلیه موظف است ضمن اعلام مراتب به مقامات صلاحیت دار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شخصا یا بوسیله نماینده خود جهت اخذ المثنی کارت یا پلاک جدید به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید .