خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

تعرفه و نرخ خدمات و هزینه های دفاتر اسناد رسمی/تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

نظر به اینکه مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی به شرح زیر تعیین گردیده است ، لذا از تاریخ 15/5/90 در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود .

الف - اسناد مالی ( موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ) 

یک : اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه :

ردیف عنوان تعرفه
1-1 تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 450000 ریال
2-1 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 4 در هزار
3-1 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 2 در هزار
4-1 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال نیم در هزار

دو : اسناد اموال منقول :

ردیف عنوان تعرفه
1-2 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 170000
2-2 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال 23 در هزار
3-2 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 3 در هزار
4-2 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 2 در هزار
5-2 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال نیم درهزار

سه : اسناد غیر منقول طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :

ردیف عنوان تعرفه
1-3 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 250000 ریال
2-3 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال 40 در هزار
3-3 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال 4 در هزار
4-3 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال 3 در هزار
5-3 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 1 در هزار

ب : اسناد غیر مالی ( موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت )

ردیف عنوان تعرفه
1 وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد 250000 ریال
2 وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد 350000 ریال
3 وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد 400000 ریال
4 وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد 500000 ریال
5 تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله مقطوعاً 300000 ریال
6 تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی 200000 ریال
7 تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود 80000 ریال
8 وقف نامه و وصیت نامه مختصر 500000 ریال
9 وقف نامه و وصیت نامه مفصل 800000 ریال
10 صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی 300000 ریال
11 تعویض یا ضم وثیقه 400000 ریال
12 سایر اسناد غیر مالی 100000 ریال

ج : سایر خدمات ثبتی

ردیف عنوان واحد تعرفه
1 فک رهن یا فسخ سند - 100000 ریال
2 صدور اجراییه هر برگ A4 40000 ریال
3 صدور اجراییه هر برگ A3 60000 ریال
4 صدور اخطاریه هر نفر 50000 ریال
5 امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ 60000 ریال
6 تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ 80000 ریال
7 تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ 30000 ریال
8 تهیه و تصدیق فتوکپی مدارک ( موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی ) هر برگ 5000 ریال
9 تهیه و تصدیق فتوکپی اسناد مالکیت ( موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) در صورتی که توسط ذینفع دریافت گردد هر برگ 5000 ریال
10 صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) - 100000 ریال
11 عزل یا استعفای وکیل در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر - 100000 ریال
12 گواهی امضا هر امضا 100000 ریال
13 صدور گواهی الکترونیکی هر گواهی مطابق با مصوبه هیات وزیران
14 تهیه استعلام برای سازمان ثبت و یا سایر ادارات هر نسخه 50000 ریال

تبصره 1 - پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره 2 - در صورتی که متعهد سند بیش از 4 نفر باشند به ازای هر نفر اضافه 100000 ریال اخذ می شود .

تبصره 3 - چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 80000 ریال و به ازای هر نیم برگ اضافی 50000 ریال دریافت می شود .

تبصره 4 - حق التحریر وکالت برای فروش وسائط نقلیه مطابق حق التحریر سند قطعی آن می باشد .

تبصره 5 - منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد و منظور از سند مفصل سندی است که بیش از آن باشد .

تبصره 6 - اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .

نظرات  (۱)

آماده باش