خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

دانلود نرم افزار تشخیص محل سکونت شخص با استفاده از کدملی

نرم افزار شماره ملی

 

    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا    قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

 

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

 

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران
باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی
دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای

مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با

مسئولیت محدود اختیاری است .

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل

تر می باشد .

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین

سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود

که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول

قروض و تعهدات می باشند .

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت

بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه

خواهند نمود .

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و

در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می

باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

برای مشاهدۀ مدارک و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

لطفا 
اینجا کلیک کنید

+++++++++++++++++++++++++++++++++

با کلیک روی این لینک می توانید وارد سایت پذیرش ثبت تاسیس شوید. در صفحه اصلی این سایت حتما راهنمای سایت را  دقیقا مطالعه کنید 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

الف-مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به مدارک ذیل است که عبارتند از :
1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود فرم چاپی ای است که اداره ثبت توزیع می کند:2برگ پر شده
2-شرکت نامه رسمی فرم چاپی ای که اداره ثبت شرکتها توزیع می کند:2برگ پرشده
3-اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود(2جلد)
4-صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره(2نسخه)
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا
6-فتوکپی شناسنامه مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران(شرکا)انتخاب شود.
7-اخذ و ارائه مجوزمربوطه(درصورت نیاز)

8- گواهی عدم سوء پیشینه مدیران

ب-مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
متقاضی ثبت شرکت باید دوبرگ شرکت نامه رسمی را که از اداره  ثبت شرکتها گرفته تکمیل، و اساسنامه تهیه و تنظیم شده در دو جلد با امضاء کلیه شرکا ذیل کلیه صفحات اساسنامه،با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت تعیین هزینه انتخاب نام و اخذ فیش که بعد از واریز مبلغ تعیین شده در بانک مربوطه فیش پرداختی به واحد حسابداری ارائه و واحد مزبور اقدام به مهر نمودن اظهارنامه خواهد کرد. متقاضی بایستی چندنام انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
مسئول واحد تعیین نام با بررسی نام های انتخابی ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام شرکت اقدام و نام تعیین شده را در روی اظهارنامه قید خواهد نمود.موافقیت مسئولین اداره ثبت شرکتها اخذ و در واحد تعیین نام نیز ثبت دفتر خواهد شد.متقاضی باید مدارک مورد نیازی که قبلاً ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید.اداره ثبت شرکتها نسبت به اعلام نتیجه تعیین وقت می نمایدومتقاضی باید در موعد مقررجهت اطلاع به باجه اعلام نتیجه مراجعه کند،هرگاه مدارک تحویلی دارای نقص باشد باید آنرا تکمیل و مورد تأیید کارشناس مربوطه برسد،و کارشناس مسئول نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام،و پس از تأیید مسئولین اداره ثبت و تایپ آن به متقاضی تحویل و متقاضی پیش نویس تایپ شده را به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی را دریافت می کند.سپس به بانک مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهارنامه و حق الدرج آگهی اقدام مینماید.در صورتیکه نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد.متقاضی باید فیش های واریزی مربوط به اظهارنامه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش ها تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را ذیل برگ اظهارنامه درج و آن را ممهور به مهر نماید.بعد از ان مدراک تکمیل شده را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات ادراه ثبت شرکت ها ارسال و مسئول مربوط آن را در دفتر ثبت کرده و بعد از تعیین شماره ثبت آن را در روی اظهارنامه درج و در ذیل ثبت دفتر از شخص متقاضی با قید جمله ثبت با سند برابر است ، امضاء اخذ خواهد کرد، سپس آگهی تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت ها امضاء می شود.یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی اداره نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود.متقاضی باید مدارک مذبور را به قسمت دبیر خانه ببرد،مسئول مربوطه بعد از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،شماره ثبت دفتر درج و با مهر نمودن آگهی تایپ شده ،پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک را تحویل متقاضی دهد .مدارک تحویلی توسط متقاضی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل خواهد شد.لازم به ذکر است که نسخه دوم آگهی تحویل روابط عمومی مستقر در ادراه ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ،ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج آن نیز اقدام نماید.متقاضی در صورتی که نیاز به آگهی تاسیس شرکت داشته باشد می تواند از آگهی مزبور کپی تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی ،فتوکپی را برابر اصل کرده و توسط روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.
پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت دفاتر قانونی را تهیه و دفاتر را جهت پلمپ به ادراه ثبت شرکت ها برده و اقدام به پلمپ آنها نماید.

نظرات  (۱)

۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۳۲ محمدسلمانپورmohamadsalmanpor
1399/12/10

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی