وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
شرایط و مدارک لازم جهت نقل و انتقال خودرو:
 1 - حضور متعاملین (خریدار و فروشنده یا نماینده قانونی ایشان) به همراه خودرو
 2 - اصل شناسنامه (سجلی هویت) فروشنده و خریدار (حسب مورد) و کارت ملی متعاملین
 3- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 4- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 5- درخصوص خودروهای وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمان شماره گذاری صرف مشخصات خودرو و هویتی مالک اولیه در سامانه شماره گذاری کافی به مقصود می باشد.
 6 - اصل کارت شناسایی خودرو
 7-در صورت مفقود شدن کارت شناسایی اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی الزامی است.
 8 - ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
 9- مدارک احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی
 10- واریز فیش بانکی به مبلغ 400/000 ریال به شماره حساب 2171159013002 بنام خزانه داری کل نزد بانک ملی بابت هزینه نقل و انتقال خودرو
 11- پرداخت هزینه پستی به مبلغ70/000ریال جهت ارسال کارت مشخصات خودر
لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
مدارک احراز محل سکونت خریدار خودرو
1.       ارایه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه .
2.       ارایه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه (دارای کد رهگیری و هالوگرام )
3.       ارایه اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه .
4.       گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد .
5.       معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور .
6.       درصورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین، ارایه سند (ملکی، استیجاری) به نام پدر یا مادر.
7.       ارایه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه .
8.       در صورت عدم ارایه مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه اقدام می گردد.
9.       دفترچه بیمه تأمین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک.
10.   در صورت عدم امکان احراز آدرس در بندهای 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 ارایه مدرک تکمیلی اصل فیش آب یا برق ویا گاز به تاریخ روز الزامی می باشد.
11.   تأییدیه شورای محل/روستا برای ساکنان شهرها و روستاهای مرزی که در زمان جنگ به شهرهای دیگر منتقل شده و دارای محل تولد مغایر با والدین خود می باشند.
12.   تأییدیه شورای محل/روستا برای منازل اوقافی و روستایی و همچنین نامه رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی برای عشایر با نظر مدیر فنی.
13.   درخصوص سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، اساسنامه و بریده روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت اقدام گردد. در رابطه با سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها  (به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) می باشد، براساس مندرجات اساسنامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام خواهد شد
ارائه یکی از موارد فوق کافی به مقصود می باشد
لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
.
مدارک موردنیاز صدور کارت المثنی مشخصات خودرو
1- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 2- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه و یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسائی
 3- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 4- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 5- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
 6- واریز فیش بانکی به مبلغ 350/000 به شماره حساب 0219112123002 نزد بانک ملی بابت هزینه صدور کارت المثنی مشخصات خودرو
 7- اخذ تعهد کتبی از مالک ویا نماینده قانونی وی
8-پرداخت هزینه پستی  به مبلغ 70/000ریال جهت ارسال کارت مشخصات خودرو
لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
مدارک مورد نیازصدور سند المثنی مالکیت خودرو
 1- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 2- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه و یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسائی
 3- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 4- اصل کارت مشخصات خودرو
 5- درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر فقدان شناسنامه مالکیت خودرو و سپری شدن 10 روز از تاریخ آگهی و قبول هرگونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است
 6- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
 7- واریز فیش بانکی به مبلغ 000/350به شماره حساب 0219112123002 نزد بانک ملی
8- لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت فک رهن خودرو
 1- معرفی نامه از شرکتی که خودرو در رهن آن شرکت می باشد.
 2- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 3- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی، شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
 4- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 5- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 6- اصل کارت مشخصات خودرو
7- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
8- مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
9- درصورتیکه پلاک اولیه به نام شرکت باشد واریز فیش بانکی به مبلغ 400/00 ریال به شماره حساب 2171159013002 نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل بابت هزینه نقل و انتقال خودرو
10- در صورتی که پلاک اولیه بنام شخص و خودرو مورد نظز از حصولات ایران خودرو  باشد واریز فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال و در خصوص سایر کارخانجات خودرو سازی واریز فیش بانکی به مبلغ 350/000 ریال  به شماره حساب 0219112123002 نزد بانک ملی بابت هزینه فک رهن خودرو
11–   پرداخت هزینه پستی به مبلغ 70/000ریال جهت ارسال کارت مشخصات خودرو
12- لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
شرایط و مدارک لازم جهت تغییر آدرس محل سکونت از شهری به شهر دیگر

 1- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 2- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدارک شناسایی
 3- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 4- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 5- اصل کارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات (عدم خلافی) در صورت داشتن تخلف
 7- مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
 8- واریز فیش بانکی به مبلغ 400/000 ریال به شماره حساب 2171159013002 بنام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بابت هزینه نقل
و انتقال خودرو
پرداخت هزینه پستی به ملغ 70/000 ریال جهت ارسال کارت مشخصات خودرو
 لازم به توضیح می باشد که اصلاح آدرس در یک شهر که نیاز به تغییر پلاک ندارد با ابلاغ پلیس راهور ناجا در مراکز پلیس +10 انجام می شود.
لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
شرایط و مدارک لازم در صورت مفقودی یا سرقت تک پلاک یا زوج پلاک خودرو

 1- مراجعه به کلانتری محل و تشکیل پرونده در صورت سرقت جفت پلاک
 2- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 3- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
 4- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 5- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 6- اصل کارت مشخصات خودرو
 7- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات (عدم خلافی) در صورت داشتن تخلف
 8- مدارک احراز محل سکونت مالک در آدرس اعلامی
 9- واریز فیش بانکی به مبلغ  400/000 ریال به شماره حساب 2171159013002 نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل بابت هزینه تعویض پلاک خودرو
 10- پرداخت هزینه پستی به مبلغ 70/000 ریال جهت ارسال کارت مشخصات خودرو
لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
شرایط و مدارک لازم در صورت تعویض تک پلاک یا زوج پلاک مخدوش خودرو

 1- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 2- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدارک شناسایی
 3- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 4- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 5- اصل کارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات (عدم خلافی) در صورت داشتن تخلف
 7- مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
 8- واریز فیش بانکی به مبلغ 250/000 به شماره حساب 0100801426004 نزد بانک ملی
9- لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد
شرایط و مدارک لازم جهت اصلاح مشخصات خودرو
 1- حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
 2- اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
 3- اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)
 4- اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
 5- اصل کارت مشخصات خودرو
 6- ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات (عدم خلافی) برحسب مورد
 7- مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
 8- واریز فیش بانکی به مبلغ 150/000 به شماره حساب 0100801426004 نزد بانک ملی
 9- پرداخت هزینه پستی به مبلغ 70/000ریال جهت ارسال کارت مشخصات خودرو
 10- چنانچه ثبت اشتباهی مشخصات خودرو توسط کارکنان تعویض پلاک یا شماره گذاری باشد وجهی از مراجعه کننده دریافت نمی شود.
11- لازم به ذکر است کلیه مراکز تعویض پلاک به دستگاه کارت خوان(pos)  مجهز می باشد

نظرات  (۲)

سلام
آیا ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی ضرورت دارد یا نه؟
یا اینکه برگ سبز سند قطعی مالکیت خودروست و نیازی به مراجعه به دفترخانه ها نیست؟
سلام
با احترام و درود به مامورین امنیت و سردارن رشید انقلاب
بیش از نود نه درص مردم دوست دارن نقل انتقال خودرو در مراکز انتظامی و تعویض پلاک انجام بشه به دلایل امنیت زیاد و کارشناسی های فراوان در آن اداره محترم . لطفا اجاز ندید قشر سود جو ( دفاتر اسناد رسمی ) که هزینه گزاف بر مردم تحمیل میکنند دخالت و تصرفی در این حوزه داشته باشند مطما باشید اگه سودی براشون نداشت هیچ وقت پذیرای این مورد نبودند . اگه هم بحث دریافت مالیاته خود پلیس راهور و مراکز تعویض پلاک میتونن انجام بدند به بهترین شکل