اخبار پلیس+10

خدمات آنلان دفاتر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولتی

اخبار پلیس+10

خدمات آنلان دفاتر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولتی

آخرین نظرات

پلیس+10

ملي

نحوه استفاده و پر کردن فرم سهمیه رزمندگان و سهمیه ایثارگران در کنکورهای سازمان سنجش

اگر طالب شرکت در کنکورهای سراسری و کنکور ارشد و کنکور دکتری و سایر کنکورهایی که توسط سازمان سنجش کشور برگزار میشود هستید حتما به قسمت سهمیه جانبازان و سهمیه ایثارگران و سهمیه رزمندگان برخورد کرده اید...

سهمیه ایثار گران,سهمیه جانبازان,سهمیه رزمندگان,سهمیه خانواده شهدا

در سایت ثبت نام آزمونهای سازمان سنجش با سهمیه عای زیر رویرو میشوید:

۱- مناطق۲- خانواده شهدا(پدر،مادر،خواهر و برادر شهید)۳- جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر۴- فرزند جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر ۵- همسر جانباز ۲۵ درصد و بالاتر ۶- آزادگان ۷- فرزند آزاده ۸- همسر آزاده ۹- فرزند شهید و مفقود الاثر 10- همسر شهید و مفقود الاثر ۱۱- رزمنده داوطلب بسیجی ۱۲- رزمنده وزارت جهاد کشاورزی ۱۳- رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح ۱۴- جانبازان کمتر از ۲۵ درصد ۱۵- فرزند جانبازان کمتر از ۲۵ درصد ۱۶- همسر جانبازان کمتر از ۲۵ درصد ۱۷- فرزند رزمنده داوطلب بسیجی ۱۸- فرزند رزمنده وزارت جهاد کشاورزی ۱۹- فرزند رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح ۲۰- همسر رزمنده داوطلب بسیجی ۲۱- همسر رزمنده وزارت جهاد کشاورزی ۲۲- همسر رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح ...
   

-سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

هر یک از داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثاگران میتوانند براساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» به شرح زیر آمده است اقدام نمایند:

الف) سهمیه رزمندگان

1 -الف) رزمندگانی که از تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367 حداقل شش (6 (ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبه ههای نبرد حق علیه باطل حضور داشتهاند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تذکر مهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد پیگیری 12 رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبتنام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.

تبصره 1 :کد پیگیری 12 رقمی برای هر پذیرش در هر سال متفاوت میباشد. لذا ضرورت دارد داوطلبان برای ثبتنام در هر پذیرش با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد پیگیری 12 رقمی مخصوص همان پذیرش اقدام کنند.

تبصره 2 :مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین میشود.

تبصره 3 :مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموریتهای خدمتی پرسنل وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای نظامی در جبهه و نیز طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.

تبصره 4 :داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند.

تبصره 5 :نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند. 2 -الف) آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی که از تاریخ 31/6/1359 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشتهاند، با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)) میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد میتوانند ابتدا به سازمانهای تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در پذیرش مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام از طرف ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل از داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوط تقاضانامه ثبتنام، نسبت به درج کد 12 رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام نمایند. تبصره: آن دسته از داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران لازم است برای دریافت کد 12 رقمی پیگیری به نشانی اینترنتی ir.aja.www مراجعه نمایند.

  ب) سهمیه ایثارگران:

«جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر 25 %و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمنـدگان بـا حـداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر» برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسـبت بـه تکمیـل بنـد مربـوط در تقاضـانامه ثبتنامی اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به وبگاه ایثار ندارند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این پذیرش در سهمیه ایثارگران گزینش میگردند. با توجه به تصویب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396 «(در تاریخ 14/12/1395 توسط مجلس شورای اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر ماده 70» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 «(در این پذیرش اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت میگیرد. براساس قوانین فوق:

1 -بیست و پنج درصد (25 (%ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران با 25 %ظرفیت)

2 -پنج درصد (5 (%ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران با 5 %ظرفیت)

تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مییابد. * تذکر مهم: براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی) 70 %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80 %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل میباشد.

نظرات  (۱)

سلام پدرمن28ماه به عنوان سربازوظیفه درجبهه حضورداشته وکارت ایثارگری هم نداره آیاپدرمن شامل کارت ایثارگری میشه که من از سهمیه بتوانم درکنکور استفاده کنم ونسبت به ثبت نامش اقدام کنم باتشکر..

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی