اخبار پلیس+10

خدمات آنلان دفاتر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولتی

اخبار پلیس+10

خدمات آنلان دفاتر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولتی

آخرین نظرات

پلیس+10

ملي

جدول ریز اقساط وام 25 میلیونی خودرو

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۲۹ ب.ظ

جدول ریز اقساط وام 25 میلیونی خودرو برای خودروهای سایپا و ایران خودرو

این جدول ریز اقساط وام 25 میلیونی خودرو شامل اقاساط 1 ساله و 2 ساله و سه ساله و 4 ساله را نشان میده

اقساط یک ساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت نهایی
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۱.۴۶۰.۷۶۷ ۱۷.۵۲۹.۲۰۴ ۲۱.۵۶۹.۲۰۴
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۱.۴۴۲.۶۲۱ ۱۷.۳۱۱.۴۵۲ ۲۱.۳۳۱.۴۵۲
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۱.۴۱۵.۰۰۰ ۱۶.۹۸۴.۸۱۲ ۲۰.۹۰۴.۸۱۲
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۱.۷۳۲.۹۵۹ ۲۰.۷۹۵.۵۰۸ ۲۵.۶۴۵.۵۰۸
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۱.۹۶۸.۸۶۰ ۲۳.۶۲۶.۳۲۰ ۲۹.۰۹۶.۳۲۰
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۲.۱۵۹.۳۹۴ ۲۵.۹۱۲.۷۲۸ ۳۱.۹۵۶.۷۲۸
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۷.۵۴۷.۲۵۲
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۴.۷۳۷.۲۵۲
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۹.۵۱۱.۲۵۲
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۳۵.۴۵۲.۲۵۲
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۲۷۱ ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ ۴۴.۶۱۲.۲۵۲

 

اقساط دوساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت نهایی
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۷۸۸.۳۰۶ ۱۸.۹۱۹.۳۴۴ ۲۲.۹۵۹.۳۴۴
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۷۷۸.۵۱۳ ۱۸.۶۸۴.۳۱۲ ۲۲.۷۰۴.۳۱۲
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۷۶۳.۸۲۵ ۱۸.۳۳۱.۸۰۰ ۲۲.۲۵۱.۸۰۰
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۹۳۵.۱۹۵ ۲۲.۴۴۴.۶۸۰ ۲۷.۲۹۴.۶۸۰
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۱.۰۶۲.۴۹۹ ۲۵.۴۹۹.۹۷۶ ۳۰.۹۶۹.۹۷۶
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۱.۱۶۵.۳۲۲ ۲۷.۹۶۷.۷۲۸ ۳۴.۰۱۱.۷۲۸
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۳۹.۷۰۵.۸۷۲
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۳۶.۳۷۷.۸۷۲
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۴۱.۶۶۹.۸۷۲
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۳۷.۶۱۰.۸۷۲
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۱.۲۲۴.۰۷۸ ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ ۴۶.۷۷۰.۸۷۲

 

 اقساط سه ساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت اقساط مجموع اقساط قیمت نهایی
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۵۶۶.۰۲۸ ۲۰.۳۷۷.۰۰۸ ۲۴.۴۱۷.۰۰۸
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۵۵۸.۹۹۷ ۲۰.۱۲۳.۸۹۲ ۲۴.۱۴۳.۸۹۲
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۵۴۸.۴۵۰ ۱۹.۷۴۴.۲۰۰ ۲۳.۶۶۴.۲۰۰
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۶۷۱.۴۹۹ ۲۴.۱۷۳.۹۶۴ ۲۹.۰۲۳.۹۶۴
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۷۶۲.۹۰۸ ۲۷.۴۶۴.۶۸۸ ۳۲.۹۳۴.۶۸۸
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۸۳۶.۷۳۷ ۳۰.۱۲۲.۵۳۲ ۳۶.۱۶۶.۵۳۲
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۴۱.۹۶۹.۳۳۶
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۳۹.۱۵۹.۳۳۶
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۴۳.۹۳۳.۳۳۶
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۳۹.۸۷۴.۳۳۶
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۸۷۸.۹۲۶ ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ ۴۹.۰۳۴.۳۳۶

 

 اقساط چهار ساله

نام خودرو قیمت خودرو مبلغ وام پیش پرداخت   اقساط مجموع اقساط قیمت نهایی
سایپا ۱۱۱ ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۴۰.۰۰۰ ۴۵۶.۲۷۹ ۲۱.۹۰۱.۳۹۲ ۲۵.۹۴۱.۳۹۲
سایپا ۱۳۱ ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۲۰.۰۰۰ ۴۵۰.۶۱۰ ۲۱.۶۲۹.۲۸۰ ۲۵.۶۴۹.۲۸۰
سایپا ۱۴۱ ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۹۲۰.۰۰۰ ۴۴۲.۱۰۸ ۲۱.۲۲۱.۱۸۴ ۲۵.۱۴۱.۱۸۴
تیبا ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ ۵۴۱.۲۹۹ ۲۵.۹۸۲.۳۵۲ ۳۰.۸۳۲.۳۵۲
تیبا۲ ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ ۵.۴۷۰.۰۰۰ ۶۱۴.۹۸۴ ۲۹.۵۱۹.۲۳۲ ۳۴.۹۸۹.۲۳۲
سمند LX ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ۶.۰۴۴.۰۰۰ ۶۷۴.۴۹۹ ۳۲.۳۷۵.۹۵۲ ۳۸.۴۱۹.۹۵۲
پژوپارس سال ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۴.۳۳۶.۳۳۶
پژو۲۰۶ تیپ۲ ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۱۸.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۱.۵۲۶.۳۳۶
تندر E2 ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۶.۳۰۰.۳۳۶
رانا ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۲۳۳.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۴۲.۲۴۱.۳۳۶
دنا ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ ۷۰۸.۵۰۷ ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ ۵۱.۴۰۱.۳۳۶

منبع: zoomit.ir

۹۴/۰۸/۲۲

نظرات  (۱)

۲۲ آبان ۹۴ ، ۲۱:۳۹ امین هوشیار
سلام
دستت درد نکنه

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی